Privacy policy

PrimaPrent respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt, waaronder in het bijzonder die van bezoekers en gebruikers van de website www.primaprent.nl (hierna: ‘de website’). PrimaPrent acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).


PrimaPrent verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan PrimaPrent verschaft, zoals bij:

  • Het versturen van een bericht middels het
  • contactformulier op de website;
  • Het verstrekken van opdrachten;
  • Het inschrijven voor nieuwsbrieven.

Uw persoonsgegevens worden door PrimaPrent verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:
Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, ingediend contactverzoek of een door u aan PrimaPrent verstrekte opdracht. De door u middels de website, per mail of per telefoon verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om uw contactverzoek te kunnen behandelen en een eventueel met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren.
PrimaPrent is een grafisch bedrijf dat reclame uitingen verzorgt, van visitekaartjes, logo, huisstijl en vormgeving website. Ook maakt ze illustraties. In dat kader worden de door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt om de opdrachten uit te voeren en worden uw persoonsgegevens mogelijk verstrekt aan derden die bij de uitvoering van de betreffende opdracht zijn betrokken, zoals derde partijen die PrimaPrent ondersteunen bij het uitvoeren van opdrachten. Deze derden hebben uitsluitend toegang tot uw persoonsgegevens indien en voor zover dat noodzakelijk is om hun door PrimaPrent opgedragen taken te kunnen uitvoeren.
Bij de uitvoering van opdrachten wordt mogelijk gebruik gemaakt van bepaalde instrumenten afkomstig van derden. Het gebruik van deze instrumenten heeft gevolgen voor de verwerking van persoonsgegevens door u, als gebruiker van de instrumenten voor uw doeleinden. In dat kader bent u verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens en bent u zelf verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan derden betreffende uw verwerking van persoonsgegevens.

Voorts is het nu of in de toekomst mogelijk dat u zich bij PrimaPrent aanmeldt voor de ontvangst van nieuwsbrieven of andere commerciële berichten. De in het kader daarvan door u verstrekte persoonsgegevens worden door PrimaPrent uitsluitend verwerkt om aan u de gevraagde berichten te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van deze berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

Indien u eens een overeenkomst met PrimaPrent heeft gesloten, mag zij u zonder voorafgaande instemming berichten, zoals nieuwsbrieven per e-mail toesturen indien deze berichten in overwegende mate betrekking hebben op diensten die eerder in uw opdracht door PrimaPrent zijn verleend. Ook in dat geval geldt dat u zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten kunt uitschrijven.


a) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van PrimaPrent.

 
b) Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van PrimaPrent of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.


Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen PrimaPrent of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van PrimaPrent, om de website en e-mailvoorzieningen van PrimaPrent te kunnen beheren en exploiteren en het delen van uw persoonsgegevens met een administratie- /boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van PrimaPrent te kunnen verzorgen. In dit kader maakt PrimaPrent voorts gebruik van een boekhoud-/administratieprogramma van een derde partij; deze partij ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze uw persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding noodzakelijk is.

PrimaPrent zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van PrimaPrent vallen evenals door PrimaPrent ngeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

PrimaPrent verwerkt uw persoonsgegevens voornamelijk in de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Er zullen echter gevallen zijn waarin PrimaPrent uw persoonsgegevens buiten de EER moet overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als binnen de EU. Dit is aan de orde in verband met het gebruik van bepaalde tooling op de website, zoals Google Analytics en Google AdWords. PrimaPrent zal in dat verband de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten doorgaans het uitvoeren van beoordelingen van gegevensbeveiliging bij ontvangers van de persoonsgegevens en het hanteren van contracten met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als PrimaPrent, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Voor meer informatie over de bedoelde beveiligingsmaatregelen kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Cookies en vergelijkbare technieken die PrimaPrent gebruikt
PrimaPrent gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. PrimaPrent gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast verzamelt PrimaPrent middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen.


Uw rechten
U heeft het recht om PrimaPrent te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd is, de toezichthoudende autoriteit aldaar.


Bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door PrimaPrent slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. PrimaPrent legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.


Contact
Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door PrimaPrent , kunt u contact opnemen met PrimaPrent. PrimaPrent helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door PrimaPrent of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

PrimaPrent
Barend Loosweg 11
3856 HC Blokzijl

© PrimaPrent 2023 | Vormgeving door PrimaPrent